Gratis E-book!!
ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1, Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met
 2. ArBre EduTainment betreffend deelname of opdracht tot het houden van seminars, cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding of begeleiding, hierna te noemen training(en).
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door de directie van ArBre EduTainment.

Artikel 2, Totstandkoming van de overeenkomst
 1. De overeenkomst tussen ArBre EduTainment en de deelnemer komt tot stand door:
  • ondertekening door de deelnemer van het daartoe bestemde inschrijf- of aanmeldingsformulier;
  • door schriftelijke bevestiging (e-mail) door ArBre EduTainment aan de deelnemer van diens telefonische aanmelding of opdracht;
  • door schriftelijke bevestiging (e-mail) door ArBre EduTainment aan de deelnemer van diens aanmelding of opdracht via e-mail of website.
 2. De deelnemer verklaart door middel van ondertekening van het inschrijf- of aanmeldingsformulier akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van ArBre EduTainment.

Artikel 3, Annulering / opschorting / verplaatsing
 1. Indien de deelnemer van zijn of haar recht gebruik maakt de training te annuleren geldt:
  • Bij annulering binnen 7 werkdagen na inschrijving worden er geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering tot uiterlijk 60 dagen vóór de training is 30 % van het factuurbedrag verschuldigd.
  • Bij annulering tot uiterlijk 35 dagen vóór de training is 60 % van het factuurbedrag verschuldigd.
  • Bij annulering vanaf de 30e dag tot 5 dagen voor de training is 80 % van het factuurbedrag verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de training is 100 % van het factuurbedrag verschuldigd. Dit geldt tevens als deelnemer niet annuleert en/of niet op de training komt.
 2. ArBre EduTainment heeft het recht de training te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan ArBre EduTainment betaalde bedrag.
 3. ArBre EduTainment heeft het recht deelname van de deelnemer aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Indien een training niet op de geplande data kan plaatsvinden, wordt de deelnemer hierover uiterlijk binnen 24 (vierentwintig) uur voor aanvang van de gekozen training geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
 5. Indien een deelnemer door omstandigheden niet op de geplande data de training kan volgen, heeft hij het recht zich te laten vervangen. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.
 6. Indien een deelnemer zich tijdens een training terugtrekt, bestaat er geen recht op restitutie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. De deelnemer kan zelf een annuleringsverzekering afsluiten bij een zelf te kiezen verzekeringsmaatschappij.

Artikel 4, Prijzen en betaling
 1. De verschuldigde deelnamekosten dienen te zijn voldaan voor aanvang van de training, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De prijzen van trainingen zijn vermeld op de website van ArthurBrekelmans.com. Genoemde prijzen zijn in Euro’s en zijn BTW vrij. Deze prijzen zijn bindend. ArBre EduTainment heeft het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een training de dan geldende prijs zal blijven gelden.
 3. De kosten kunnen door de deelnemer of door zijn of haar werkgever betaald worden. De gekozen wijze van betaling dient op het inschrijfformulier te worden aangegeven. Indien niet tijdig wordt betaald en de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de deelnemer. De deelnemer blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de deelnamekosten.
 4. Alle bijkomende kosten (vervoer, horeca uitgaven, parkeerkosten, etc.) zijn steeds en uitsluitend ten laste van de deelnemer. Deze kunnen op geen enkele wijze verhaald worden op ArBre EduTainment, tenzij anders vermeld in de aankondiging.

Artikel 5, Intellectueel eigendom
Het auteursrecht op de door ArBre EduTainment uitgegeven brochures, trainings-/cursusmateriaal berust bij ArBre EduTainment, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie van ArBre EduTainment, zullen door de deelnemer geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd dan wel openbaar gemaakt worden.
Artikel 6, Aansprakelijkheid
 1. ArBre EduTainment aanvaardt aansprakelijkheid jegens de deelnemer voor schade ontstaan als gevolg van een aan ArBre EduTainment toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
 2. ArBre EduTainment kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hetgeen de deelnemer na de training met de opgedane kennis doet.
 3. ArBre EduTainment is niet aansprakelijk voor de schade die de deelnemer heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de training.

Artikel 7, Audio en/of videomateriaal
ArBre EduTainment behoudt het recht om beelden (video/foto) en/of audiomateriaal, verbonden aan de training, waar mogelijk naam, afbeelding en stem van de deelnemer in voorkomt te gebruiken voor doeleinden ten behoeve van ArBre EduTainment (zoals promotie, website enz. ), tenzij in uitzonderingsgevallen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 8, Forum en toepasselijk recht
Op iedere overeenkomst tussen ArBre EduTainment en een deelnemer is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 8, Huisregels op onze website
Enige tijd geleden kreeg ik een reactie op mijn blog, waarvan ik besloten heb om deze niet te plaatsen. De tekst bevatte alleen maar negativiteit en was mijns inziens duidelijk bedoeld om iemand – een gast met wie ik een interview had gedaan – te kwetsen danwel te kleineren. Als dat het enige is dat je hier kwijt wilt, raad ik je aan om beter niets te schrijven. Want deze site  is bedoeld als hulpmiddel, een tool om mensen te helpen groeien als mens en als schrijver (en soms is dat hetzelfde! ;-) ).

Het was voor mij een eyeopener: ik moest nodig eens kenbaar maken wat de huisregels hier zijn. Bij dezen dus!

Wat mag hier NIET?

Ik plaats geen teksten die alleen tot doel hebben om andere mensen te kwetsen of te beschadigen.
Ik publiceer geen teksten die een erotisch of pornografisch karakter hebben of zulke sites promoten.
Het is niet de bedoeling dat je illegale/onwettelijke zaken op mijn website deponeert.
Als je alleen je eigen blog of site wilt promoten en je voegt verder niets aan waarde toe, zal ik niet akkoord gaan met je reactie.
Ik doe niet mee aan SPAMMING. Een redelijk goede spamfilter plugin haalt de zooi er meestal vanzelf al uit.
Bij voorkeur reageer je in het Nederlands, een enkele uitzondering daargelaten. Engels mag ook, mits eenvoudig te begrijpen.
Ik behoud me het recht voor om, zonder onderbouwing, tekstbijdragen van blogbezoek(st)ers te weigeren.

Wat ik WEL graag zie is dat je:

Jouw reactie, verhalen en anekdotes met ons deelt. Inspireer anderen met je verhaal. Wees open en eerlijk. En durf te delen. Dat is DE manier om te groeien!
Iets zinsvols of waardevols toevoegt. Extra tips, adviezen of suggesties zijn natuurlijk zeer welkom
Positieve feedback geeft. Wees gerust kritisch. Ik waardeer feedback zeer zeker; het helpt mij om te groeien als mens en coach.
Antwoorden geeft op vragen van andere blogbezoek(st)ers. Misschien kun je hen ook helpen. Ik ben hier niet altijd en weet wel veel, maar ook niet alles (hahaha)
Een vraag post. Doe dat bij voorkeur in een relevant scherm. Dus als je een vraag hebt over timemanagement, zet dat dan in het commentveld over timemanagement. Of deponeer jouw vraag onderaan de pagina.

En verder… heb het leuk, respecteer elkaar en maak er iets moois van!

Bedankt!
Arthur Brekelmans